Konfidensialitet og avtale

LØ jobber ikke slik at den andre partens preferanser og syn på saken blottlegges for den annen part med henblikk på å finne løsning. Men det kan ikke utelukke at det vil kunne forekomme at den annen part vil få kunnskap om forhold som han ellers ikke hadde kjent til.

Partene undertegner derfor hver sin konfidensialitetserklæring. Denne forhindrer partene i å bruke det de får kjennskap til i en senere rettsrunde – dersom det ikke oppnås løsning.

Trygghet er nødvendig for å oppnå tillit. Tillit er nødvendig for å oppnå resultater. Åpenhet er viktig for å oppnå tillit.

 har fokus på partene. Begge sidene. Hva de ønsker er tjent med/ kan leve med. Løse floken raskt og rimelig. Få klientene raskt over/ gjennom situasjonen slik at de kan bruke tid, penger og krefter positivt og skapende istedet for destruktivt og kranglende.

Den konfliktssøkende finner konflikter, den løsningsorienterte finner løsninger